Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการ มร.นว.ร่วมมือทหารราบที่ 4 บริการวิชาการ

วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:46 น.
ห้องประชุมกรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์

    วันนี้ (11 มิ.ย.57) เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมทหารราบที่ 4 ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์ โดยมีอาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และพ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง เสธ.พล.ร.4 รรก.แทน ผบ.ร.4 ร่วมลงนามความร่วมมือ มีอาจารย์ปราณี เนรมิตร และร.อ.ศักดิ์ชัย จันทร์เชื้อ ร่วมลงนามเป็นพยาน จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์และการจัดแจกันดอกไม้แห้ง ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ได้นำบุคลากรมาให้ความรู้ให้กับแม่บ้านและทหารที่สนใจ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยทั้งสองหน่วยงานยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการในเรื่องอื่นๆ อีกต่อไปด้วย
วันนี้ (11 มิ.ย.57) เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมทหารราบที่ 4 ในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมกรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์ โดยมีอาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และพ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง เสธ.พล.ร.4 รรก.แทน ผบ.ร.4 ร่วมลงนามความร่วมมือ มีอาจารย์ปราณี เนรมิตร และร.อ.ศักดิ์ชัย จันทร์เชื้อ ร่วมลงนามเป็นพยาน จากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์และการจัดแจกันดอกไม้แห้ง ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ได้นำบุคลากรมาให้ความรู้ให้กับแม่บ้านและทหารที่สนใจ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยทั้งสองหน่วยงานยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการในเรื่องอื่นๆ อีกต่อไปด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:46 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมกรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23