Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Augmented Reality เพื่อการจัดการเรียนรู้

วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:12 น.
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Augmented Reality เพื่อการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 และในวันปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Augmented Reality เพื่อการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14 โดยผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 และในวันปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดโครงการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:12 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี ชั้น 3 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23