Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:07 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กิจกรรม QA สัญจร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก เป็นวิทยากร มาให้ข้อเสนอแนะ ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กิจกรรม QA สัญจร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก เป็นวิทยากร มาให้ข้อเสนอแนะ ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:07 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23