Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุม 4 สภา ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:55 น.
โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 สภา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยได้มีการเปิดสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการที่ปรากฏในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ไม่เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากสภาพของมหาวิทยาลัยและคณะยังมีจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่หลายด้าน สภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 สภา ซึ่งประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มุ่นเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคมในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละด้าน และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีทิศทาง ในวันที่ 15 พฤษภาคม รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเข้าสู่การประชุม โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมหลากหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การเตรียมจัดทำโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายใน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติแห่งภูมิภาคอาเซียน การปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ กองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมากมายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 13 และ 15 พ.ค. เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ การขออนุมัติปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต และการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ จะนำข้อเสนอแนะ ไปทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนต่างๆ อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาวิชาการตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ การจัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ทุกด้านและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาการบริการวิชาการ การทำแผนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ นานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 สภา เรื่อง การปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยได้มีการเปิดสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการที่ปรากฏในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ไม่เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากสภาพของมหาวิทยาลัยและคณะยังมีจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่หลายด้าน สภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 สภา ซึ่งประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มุ่นเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคมในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาในแต่ละด้าน และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีทิศทาง ในวันที่ 15 พฤษภาคม รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเข้าสู่การประชุม โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” การประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมหลากหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การเตรียมจัดทำโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายใน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติแห่งภูมิภาคอาเซียน การปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ กองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมากมายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 13 และ 15 พ.ค. เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 มีการนำเสนอผลการดำเนินงานการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ การขออนุมัติปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต และการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมตลอด 3 วันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ จะนำข้อเสนอแนะ ไปทบทวน ปรับปรุง การจัดทำแผนต่างๆ อาทิ การจัดทำแผนพัฒนาวิชาการตามโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ การจัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ทุกด้านและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาการบริการวิชาการ การทำแผนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติ นานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 08:55 น.

สถานที่จัดงาน
โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23