Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อาจารย์และบุคลากร ร่วมอบรมภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08:50 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "Entering into the ASEAN Community" ให้กับคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "Entering into the ASEAN Community" ให้กับคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 08:50 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23