Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.ราชภัฏ นว. ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน

วันที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:24 น.
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    ธ.ค.57 เวลา 08.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก่อนเข้าสู่พิธีเปิดรับชมการแสดงวงดนตรีออเคสตร้าเยาวชนนครสวรรค์ (N.Y.O) ที่ก่อตั้งและดูแลรับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นส่วนราชการ นักเรียน-นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเดินรณรงค์จากศาลากลางจังวหวัดนครสวรรค์ไปยังวัดนครสวรรค์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้ด้วย
ธ.ค.57 เวลา 08.30 น. จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก่อนเข้าสู่พิธีเปิดรับชมการแสดงวงดนตรีออเคสตร้าเยาวชนนครสวรรค์ (N.Y.O) ที่ก่อตั้งและดูแลรับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นส่วนราชการ นักเรียน-นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเดินรณรงค์จากศาลากลางจังวหวัดนครสวรรค์ไปยังวัดนครสวรรค์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:24 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23