Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:15 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบงบประมาณ) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบงบประมาณ) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:15 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23