Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏ นว. 2557

วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:03 น.
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,812 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 คน ระดับปริญญาโท 86 คน ระดับปริญญาตรี 1,752 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์สุพล บุญทรง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และ 3. อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 20.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,812 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 13 คน ระดับปริญญาโท 86 คน ระดับปริญญาตรี 1,752 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์สุพล บุญทรง ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และ 3. อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ และขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:03 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23