Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเปิดงานวันครูโลก 2557

วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:55 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีการจัดงานเนื่องในวันครูโลกขึ้นโดยคุรุสภา และได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมงานเนืองแน่น
วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครูโลก ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีการจัดงานเนื่องในวันครูโลกขึ้นโดยคุรุสภา และได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2557 มีผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์มาร่วมงานเนืองแน่น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:55 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23