Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนาทบทวนแผนกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:24 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนข้อมูลและจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยในวันแรกของการสัมมนา อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาไปเป็นแนวทางในการทำแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งปม. พ.ศ.2558-2561 จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง โดยมีอาจารย์วีระกุล ชายผา อาจารย์ระดับ 8 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนข้อมูลและจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 โดยในวันแรกของการสัมมนา อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาไปเป็นแนวทางในการทำแผนกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี งปม. พ.ศ.2558-2561 จากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง โดยมีอาจารย์วีระกุล ชายผา อาจารย์ระดับ 8 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:24 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23