Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชานาฏศิลป์จัดแสดงโขนรามเกียรติ์ "นางลอย"

วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:20 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    10 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดการแสดงเป็น 2 รอบคือ รอบเช้า 10.00 น. - 12.00 น. และรอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น. ซึ่งผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย
10 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดการแสดงเป็น 2 รอบคือ รอบเช้า 10.00 น. - 12.00 น. และรอบบ่าย 14.00 น. - 16.00 น. ซึ่งผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:20 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23