Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กษีณาลัย บุคลากรสายสนับสนุน 2557

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดงานกษีณาลัย "จากวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรมการเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณเป็นบุคลากรฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณมรินทร์ ทองแบน, คุณเกษร พันธ์เขียน, คุณสุนันทา ประชาทัย, และคุณประดิษฐ์ พุ่มกลิ่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติและอบอุ่น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดงานกษีณาลัย "จากวันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรมการเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณเป็นบุคลากรฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณมรินทร์ ทองแบน, คุณเกษร พันธ์เขียน, คุณสุนันทา ประชาทัย, และคุณประดิษฐ์ พุ่มกลิ่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติและอบอุ่น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:09 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23