Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย เข้าใจเอดส์

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:55 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

    เมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย เข้าใจเอดส์ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับความเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ทักษะชีวิตพิชิตความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ หลักและวิธีการดูแลตนเอง ในเรื่องการเข้ารับยาต้านไวรัสเอชไอวี
เมื่อวันที่ 26 ก.ย.57 ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย เข้าใจเอดส์ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับความเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย ทักษะชีวิตพิชิตความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ หลักและวิธีการดูแลตนเอง ในเรื่องการเข้ารับยาต้านไวรัสเอชไอวี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:55 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23