Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:38 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23