Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประกวดดาว-เดือน "Mr.&Miss NSRU Freshy 2014"

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:14 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 “Mr. & Miss NSRU Freshy 2014” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปีนี้มีตัวแทนจากคณะต่างๆ ร่วมประกวดทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คน และฝ่ายหญิง 15 คน มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย : M05 น้องเจฟฟี่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์หลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง : F09 น้องบี๋ น.ส.ศิรประภา อินหันต์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศฝ่ายชาย : M10 น้องเอก นายณัฐธนพล แก้วเกิด คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศฝ่ายหญิง : F03 น้องสนุ๊ก น.ส.เมธาวี ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย : M08 น้องแบรนด์ นายธิติ สิทธิสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง : F05 น้องหมิว น.ส.ปริตา นาคปานเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขวัญใจช่างภาพ ฝ่ายชาย : M05 น้องเจฟฟี่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์หลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ ฝ่ายหญิง : F03 น้องสนุ๊ก น.ส.เมธาวี ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัล Idol เทคนิคโฟโต้แล็ป : M09 น้องกบ นายศุภโชค แข่งเพ็ญแข คณะวิทยาการจัดการ รางวัลทูตวัฒนธรรม ฝ่ายชาย : M15 น้องต๊ะ นายภูวนาถ ภู่เกต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลทูตวัฒนธรรม ฝ่ายหญิง : F14 น้องน้อง น.ส.รักษิณา สิงหา คณะวิทยาการจัดการ รางวัลหนุ่มผิวเนียน : M14 น้องอาร์ต นายธนาวัฒน์ ฟักสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลสาวผิวสวย : F04 น้องไข่มุก น.ส.กมลรัตน์ กุลศรี คณะครุศาสตร์ รางวัลขวัญใจ BIC COLA : M14 น้องอาร์ต นายธนาวัฒน์ ฟักสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขวัญใจแล้วแต่...นะ : F07 น้องโม น.ส.สุนิสา น้อยฉิม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย : M11 น้องเจมส์ นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง : F05 น้องหมิว น.ส.ปริตา นาคปานเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557 “Mr. & Miss NSRU Freshy 2014” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปีนี้มีตัวแทนจากคณะต่างๆ ร่วมประกวดทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 15 คน และฝ่ายหญิง 15 คน มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย : M05 น้องเจฟฟี่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์หลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง : F09 น้องบี๋ น.ส.ศิรประภา อินหันต์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศฝ่ายชาย : M10 น้องเอก นายณัฐธนพล แก้วเกิด คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศฝ่ายหญิง : F03 น้องสนุ๊ก น.ส.เมธาวี ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย : M08 น้องแบรนด์ นายธิติ สิทธิสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง : F05 น้องหมิว น.ส.ปริตา นาคปานเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขวัญใจช่างภาพ ฝ่ายชาย : M05 น้องเจฟฟี่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์หลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลขวัญใจช่างภาพ ฝ่ายหญิง : F03 น้องสนุ๊ก น.ส.เมธาวี ภู่ระหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัล Idol เทคนิคโฟโต้แล็ป : M09 น้องกบ นายศุภโชค แข่งเพ็ญแข คณะวิทยาการจัดการ รางวัลทูตวัฒนธรรม ฝ่ายชาย : M15 น้องต๊ะ นายภูวนาถ ภู่เกต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลทูตวัฒนธรรม ฝ่ายหญิง : F14 น้องน้อง น.ส.รักษิณา สิงหา คณะวิทยาการจัดการ รางวัลหนุ่มผิวเนียน : M14 น้องอาร์ต นายธนาวัฒน์ ฟักสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลสาวผิวสวย : F04 น้องไข่มุก น.ส.กมลรัตน์ กุลศรี คณะครุศาสตร์ รางวัลขวัญใจ BIC COLA : M14 น้องอาร์ต นายธนาวัฒน์ ฟักสนิท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขวัญใจแล้วแต่...นะ : F07 น้องโม น.ส.สุนิสา น้อยฉิม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัล Popular Vote ฝ่ายชาย : M11 น้องเจมส์ นายธนกฤต ฤทธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัล Popular Vote ฝ่ายหญิง : F05 น้องหมิว น.ส.ปริตา นาคปานเสือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:14 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23