Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษา

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:06 น.
ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

    ด้วยยุทธศาสตร์ สปสช.2555-2559 ให้ความสำคัญ สร้างการรับรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา ภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพเป็นภาคีทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมกันมาหลายครั้งแล้วนนั้น สำันักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จึงได้จัดให้มี พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยยุทธศาสตร์ สปสช.2555-2559 ให้ความสำคัญ สร้างการรับรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษา ภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพเป็นภาคีทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาล และโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ร่วมกันมาหลายครั้งแล้วนนั้น สำันักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จึงได้จัดให้มี พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนระบบหลักประกันสุขภาพไทยในสถาบันการศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:06 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องโกลเด้นท์ โรงแรมแกรนฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23