Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รร.สาธิต ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:48 น.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการเขตภาคเหนือ ออกตรวจราชการ การดำเนินงานในรอบปี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.สุนทรสวัสดิ์ เค้าศรีวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ จำปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการเขตภาคเหนือ ออกตรวจราชการ การดำเนินงานในรอบปี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.สุนทรสวัสดิ์ เค้าศรีวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:48 น.

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23