Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบทุน SET และทุนสงเคราะห์ ประจำปี 2557

วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:22 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 22 สิงหาคม 2557 คุณปีเตอร์ สก๊อตต์ โรบินสัน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The The SET Foundation) ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณปีเตอร์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้ให้ความเมตตากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด จากนั้นคุณปีเตอร์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ อธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบทุน SET ให้กับนักศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 155 ทุน และทุนสงเคราะห์ 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 205 คน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,800,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยฯ ของขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 22 สิงหาคม 2557 คุณปีเตอร์ สก๊อตต์ โรบินสัน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The The SET Foundation) ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณปีเตอร์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้ให้ความเมตตากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด จากนั้นคุณปีเตอร์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ อธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบทุน SET ให้กับนักศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 155 ทุน และทุนสงเคราะห์ 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวม 205 คน เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,800,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยฯ ของขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:22 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23