Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีคารวะบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 92 ปี

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:07 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    พิธีคารวะบูรพาจารย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 92 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีคารวะบูรพาจารย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 92 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:07 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23