Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:03 น.
อาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    วันที่ 14 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยเป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากร สมาชิกองค์การบริหารหนักศึกษา และสมาชิกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยเป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากร สมาชิกองค์การบริหารหนักศึกษา และสมาชิกสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:03 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารศูนย์ปฏิบัติกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23