Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 "น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที"

วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 "น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกว่า 1,600 คน สำหรับพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยมีนางสาวกานติมา แสงสิงห์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นผู้นำกล่าวคำบุชาครู และยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุกทรัพย์ด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 "น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงานกว่า 1,600 คน สำหรับพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยมีนางสาวกานติมา แสงสิงห์ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นผู้นำกล่าวคำบุชาครู และยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุกทรัพย์ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23