Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:00 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/1616
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nsru.ac.th/th/news/1616

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23