Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเปิด Green Wireless

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:48 น.
บริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์

    13 ส.ค.57 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด Green Wireless อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบริการใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ Green Wireless หนึ่งในพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำกิจกรรมกลุ่มย่อยและการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ดูแลรับผิดชอบโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ส.ค.57 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด Green Wireless อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นบริการใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ Green Wireless หนึ่งในพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำกิจกรรมกลุ่มย่อยและการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ ดูแลรับผิดชอบโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:48 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23