Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:19 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า บรรเลงดนตรีและขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จากนั้นชมการแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ผู้เป็นแบบอย่าง ดังนี้ 1. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ 2. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการและงานบริการ ได้แก่ คุณแม่ปราถนา เจียมจตุรงค์ และคุณแม่สวน จอมคำสิงห์ 3. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ คุณแม่ยุพิน บุญคำ 4. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณแม่วิมล สุขโภคี 5. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คุณแม่ประเสิรฐ มงคลสืบสกุล 6. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ คุณแม่มยุรี ศรีเรือง 7. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คุณแม่สมนึก ปราณีศรี จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า บรรเลงดนตรีและขับร้องประสานเสียงโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จากนั้นชมการแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ผู้เป็นแบบอย่าง ดังนี้ 1. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.นวลศรี ชำนาญกิจ 2. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัย บุคลาการสายสนับสนุนวิชาการและงานบริการ ได้แก่ คุณแม่ปราถนา เจียมจตุรงค์ และคุณแม่สวน จอมคำสิงห์ 3. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ คุณแม่ยุพิน บุญคำ 4. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ คุณแม่วิมล สุขโภคี 5. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณธมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คุณแม่ประเสิรฐ มงคลสืบสกุล 6. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ คุณแม่มยุรี ศรีเรือง 7. แม่ผู้เป็นแบบอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คุณแม่สมนึก ปราณีศรี จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:19 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23