Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2557

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:11 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งหลักจากได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เปิดรับนักศึกษาได้จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2557 มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 743 คน และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและได้เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งหลักจากได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เปิดรับนักศึกษาได้จำนวน 180 คน มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2557 มีผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 743 คน และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและได้เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:11 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23