Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครู-ครอบครูโขน ละคร ประจำปี 2557

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:06 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    30 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครู-ครอบครูโขน ละคร" ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีอาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์เข้าร่วมการอบรม โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พิธีไหว้ครู ครอบครูโขน-ละคร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู โดยอาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร มีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้สนใจร่วมพิธีคับคั่ง
30 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครู-ครอบครูโขน ละคร" ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีอาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์เข้าร่วมการอบรม โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พิธีไหว้ครู ครอบครูโขน-ละคร ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู โดยอาจารย์วีระชัย มีบ่อทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร มีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้สนใจร่วมพิธีคับคั่ง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:06 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23