Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สัมมนาเชิงวิชาการ แนวทางการพัฒนาความสามัคคีสู่เยาวชน

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:50 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    นักศึกษา ภาคกศ.บป. รุ่น 32 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาความสามัคคีสู่เยาวชน" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานกว่า 300 คน ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นาวาอากาศเอก ประภาศ สอนใจดี ผู้บังคับการโรงเรียนนายเรืออากาศ และคุณกรกฎ ผดุงจิตร์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนายวิษณุ เทพสิน เป็นผู้ดำเนินรายการ
นักศึกษา ภาคกศ.บป. รุ่น 32 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาความสามัคคีสู่เยาวชน" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานกว่า 300 คน ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นาวาอากาศเอก ประภาศ สอนใจดี ผู้บังคับการโรงเรียนนายเรืออากาศ และคุณกรกฎ ผดุงจิตร์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีนายวิษณุ เทพสิน เป็นผู้ดำเนินรายการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:50 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23