Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:47 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโหหิต ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมบริจาคโหหิต ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:47 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23