Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ราชภัฏนครสวรรค์กับจุฬาฯ MOU โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:35 น.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วย โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดย ศ.นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วย โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ โดย ศ.นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:35 น.

สถานที่จัดงาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23