Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับอาจารย์

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:12 น.
ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสำหรับอาจารย์ จึงจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับอาจารย์สู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข็มแข็งต่อไป ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมออกเป็น 2 วัน คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และให้วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ และจัดเวทีเสนอผลงานวิจัย และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัย ณ ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง/ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสำหรับอาจารย์ จึงจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสำหรับอาจารย์สู่ความเป็นเลิศขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข็มแข็งต่อไป ได้รับเกียรติจาก นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมออกเป็น 2 วัน คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย และให้วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ และจัดเวทีเสนอผลงานวิจัย และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักวิจัย ณ ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง/ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:12 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23