Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2557 ณ นครสวรรค์

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:07 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม เป็นพิธีเปิดงาน โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้เลือกจัดโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จากนั้นดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานเป็นแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ผลงานอันเป็น ภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยมีฐานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ เทคนิคจิตรกรรมและสื่อผสม, เทคนิคภาพพิมพ์, เทคนิคประติมากรรม, เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์, การสร้างงานวรรณศิลป์, การสร้างงานศิลปะการแสดงคือแรงบันดาลใจ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา อาทิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ดร. กมล ทัศนาญชลี, นางสาววนิดา พึ่งสุนทร, ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, นายยรรยง โอฬาระชิน, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และนายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาทิ นายสถาพร ศรีสัจจัง, นายประภัสสร เสวิกุล และนายเจริญ มาลาโรจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง อาทิ นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง), ดร. ชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) และ นายประยงค์ ชื่นเย็น โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประสบการณ์ของคณะศิลปินแห่งชาติ จากสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานศิลปะ รวมทั้งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดการสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติด้วย ทำให้การเผยแพร่ผลงานขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจงานศิลปะ ได้ฝึกทักษะงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และร่วมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมุ่งหวังว่าผลผลิตแห่งภูมิปัญญาของศิลปะที่จะเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติ จะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการศิลปินอาเซียนสัญจร : ศิลปินแห่งชาติสัญจรสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม เป็นพิธีเปิดงาน โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้เลือกจัดโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จากนั้นดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานเป็นแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ และการเผยแพร่ผลงานอันเป็น ภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยมีฐานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ เทคนิคจิตรกรรมและสื่อผสม, เทคนิคภาพพิมพ์, เทคนิคประติมากรรม, เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์, การสร้างงานวรรณศิลป์, การสร้างงานศิลปะการแสดงคือแรงบันดาลใจ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา อาทิ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ดร. กมล ทัศนาญชลี, นางสาววนิดา พึ่งสุนทร, ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, นายยรรยง โอฬาระชิน, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และนายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาทิ นายสถาพร ศรีสัจจัง, นายประภัสสร เสวิกุล และนายเจริญ มาลาโรจน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง อาทิ นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง), ดร. ชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) และ นายประยงค์ ชื่นเย็น โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประสบการณ์ของคณะศิลปินแห่งชาติ จากสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจในงานศิลปะ รวมทั้งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดการสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติด้วย ทำให้การเผยแพร่ผลงานขยายขอบเขตอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจงานศิลปะ ได้ฝึกทักษะงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และร่วมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยมุ่งหวังว่าผลผลิตแห่งภูมิปัญญาของศิลปะที่จะเกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินแห่งชาติ จะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:07 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23