Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2557

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:03 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีการประชุมในเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานหลังสูตร (มคอ.7) การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายงานจำนวนนักศึกษารอบ 1 และรอบ 2 การจัดงานวันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน โดยจะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ และยังมีการพิจารณาเรื่องการดำเนินตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีการประชุมในเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานหลังสูตร (มคอ.7) การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายงานจำนวนนักศึกษารอบ 1 และรอบ 2 การจัดงานวันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน โดยจะมีขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ และยังมีการพิจารณาเรื่องการดำเนินตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12:03 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23