Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งปม. 2558

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:43 น.
ห้องประชุมแก้วประพาฬ

    วันนี้ (7 ก.ค.57) เวลา 13.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวันแรกของการจัดงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ รศ.จรินทร์ เทศวานิช นายเสรี ชิโนดม อาจารย์สาธร ทรัพย์รวงทอง และอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ร่วมเสวนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส่วนในวันที่สองเป็นการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
วันนี้ (7 ก.ค.57) เวลา 13.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแก้วประพาฬ อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิากรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยวันแรกของการจัดงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ รศ.จรินทร์ เทศวานิช นายเสรี ชิโนดม อาจารย์สาธร ทรัพย์รวงทอง และอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ร่วมเสวนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ส่วนในวันที่สองเป็นการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมแก้วประพาฬ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23