Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:04 น.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องกาฬพฤกษ์

    ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องกาฬพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ คณบดี ,ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารืองานในด้านต่างๆ ของคณะฯ ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ และหวังว่าจะได้รับเกียรติในโอกาสต่อไป
ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ และงานประกันคุณภาพ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องกาฬพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. คณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์ คณบดี ,ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารืองานในด้านต่างๆ ของคณะฯ ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอขอบพระคุณ และหวังว่าจะได้รับเกียรติในโอกาสต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:04 น.

สถานที่จัดงาน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องกาฬพฤกษ์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23