Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:56 น.
ห้องกาฬพฤกษ์ อาคาร ๙

    ในวันที่ ๑-๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องกาฬพฤกษ์ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะต่อไป มีคณาจารย์ครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ในวันที่ ๑-๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องกาฬพฤกษ์ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในคณะต่อไป มีคณาจารย์ครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:56 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องกาฬพฤกษ์ อาคาร ๙

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23