Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผอ.สนอ.เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:48 น.
ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14

    วันนี้ (1 ก.ค.57) นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มการประชุม ผอ.มงคล ได้แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ นายวิสิษฐ์ ฐนสาโร และนายวีระ เมืองช้าง จากนั้นได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ รายงานการเงินของ สนอ. ประจำปีงปม.2557 รอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมินระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย ข้อสังเกตจากโครงการ QA สัญจร ผลงานดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน ร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี
วันนี้ (1 ก.ค.57) นายมงคล แพทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14 โดยก่อนเริ่มการประชุม ผอ.มงคล ได้แนะนำกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ นายวิสิษฐ์ ฐนสาโร และนายวีระ เมืองช้าง จากนั้นได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ รายงานการเงินของ สนอ. ประจำปีงปม.2557 รอบ 6 เดือน รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมินระดับสำนัก และระดับมหาวิทยาลัย ข้อสังเกตจากโครงการ QA สัญจร ผลงานดำเนินงานประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน รายงานวิเคราะห์ทางการเงิน ร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:48 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23