Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการฯจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานสายสนับสนุน

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:43 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 20 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจากมติที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.56 มีมติให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี ที่จะช่วยให้สามารถเดินเข้าสู่ทางแห่งความสำเร็จในการทำงานและชีวิต โดยมีพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนืออีก 7 แห่ง เข้าร่วมการอบรม
วันที่ 20 มิ.ย.57 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจากมติที่ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.56 มีมติให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี ที่จะช่วยให้สามารถเดินเข้าสู่ทางแห่งความสำเร็จในการทำงานและชีวิต โดยมีพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ และคณะอื่่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนืออีก 7 แห่ง เข้าร่วมการอบรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23