Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า มร.นว. ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:41 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันนี้ (11 มิ.ย.57) เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 การประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้ว อาทิ แนวทาง/แผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (ปี 2556-2560) การปรับปรุงเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมฯ การเตรียมจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบัณฑิตใหม่ ในวันซ้อมใหญ่รับปริญญาในปีนี้ การมีที่ำทำการของสมาคมฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ โดยท่านอธิการบดียินดีที่จะได้การสนับสนุนในด้านสถานที่และอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นแก่สมาคมฯ สำหรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายการบริหารสมาคม คือ สนับสนุนความก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันและสมาชิก ส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ในหมู่สมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และดำเนินการบริหารให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (11 มิ.ย.57) เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 การประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้ว อาทิ แนวทาง/แผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (ปี 2556-2560) การปรับปรุงเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมฯ การเตรียมจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับบัณฑิตใหม่ ในวันซ้อมใหญ่รับปริญญาในปีนี้ การมีที่ำทำการของสมาคมฯ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ โดยท่านอธิการบดียินดีที่จะได้การสนับสนุนในด้านสถานที่และอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นแก่สมาคมฯ สำหรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายการบริหารสมาคม คือ สนับสนุนความก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันและสมาชิก ส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ ในหมู่สมาชิก ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และดำเนินการบริหารให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:41 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23