Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีลงนามMOU คณะวิทยาการจัดการกับวัดวรนาถบรรพต โครงการวัดประจำคณะ

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:25 น.
ห้องประชุม อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

    วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชถัฏนครสวรรรค์ และ พระโสภณวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินกิจกกรมทางพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนางานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ฝ่ายฆราวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแนวคิดและนโยบายของท่าน ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และดำเนินการจัดกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ สำหรับคณะและวัดที่ได้ลงนามความร่วมมือกันแล้ว ได้แก่ ๑.คณะครุศาสตร์ กับ วัดคีรีวงศ์ ๒.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ วัดเกาะหงษ์ ๓.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ วัดสุคตวราราม
วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชถัฏนครสวรรรค์ และ พระโสภณวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินกิจกกรมทางพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนางานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ฝ่ายฆราวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเป็นพยานในการทำบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแนวคิดและนโยบายของท่าน ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และดำเนินการจัดกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ สำหรับคณะและวัดที่ได้ลงนามความร่วมมือกันแล้ว ได้แก่ ๑.คณะครุศาสตร์ กับ วัดคีรีวงศ์ ๒.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ วัดเกาะหงษ์ ๓.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ วัดสุคตวราราม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:25 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23