Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง

วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:20 น.
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

    คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้ไม่เกิดความแตกแยกเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง เป็นประธาน มีผู้นำศาสนาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การสวดภาวนาขอพรของผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค การสวดนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ และการแสดงพระธรรมเทศนาและนำเจริญจิตภาวนา โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ในฐานะผู้นำพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นประธานในพิธีนำกล่าวปฏิญาณเพื่อร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และผู้ร่วมงาน ร่วมร้องเพลงรักกันไว้เถิดและเพลงชาติไทย เป็นอันเสร็จพิธีและร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์
คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันได้ไม่เกิดความแตกแยกเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง เป็นประธาน มีผู้นำศาสนาต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ การสวดภาวนาขอพรของผู้นำศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค การสวดนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ และการแสดงพระธรรมเทศนาและนำเจริญจิตภาวนา โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ในฐานะผู้นำพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นประธานในพิธีนำกล่าวปฏิญาณเพื่อร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และผู้ร่วมงาน ร่วมร้องเพลงรักกันไว้เถิดและเพลงชาติไทย เป็นอันเสร็จพิธีและร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงดนตรีจากกองดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:20 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23