Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มร.นว. ครั้งที่ 4/2557

วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:09 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันนี้ (10 มิ.ย.57) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ในช่วงแรกของการประชุมอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเสนอระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบวาระงานผู้บริหาร, การใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่น NSRU ของมหาวิทยาลัยฯ การประชุมการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมสำคัญหลายเรื่อง อาทิ สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม 4 สภา การทำ MOU ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม.2557 การกำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.2557 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-25559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รายงานประจำปี 2556 รายงานการศึกษาตนเอง ประจำปี งปม.2556 การจัดทำสารสนเทศผลการบริหารงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รายงานข้อมูลสารสนเทศ ระบบ NSRU-MIS และ NSRU-QA การจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561 การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การพิจารณาแบบการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และการพิจารณาโครงการ Google to Education
วันนี้ (10 มิ.ย.57) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ในช่วงแรกของการประชุมอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำเสนอระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบวาระงานผู้บริหาร, การใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, รวมทั้งการพัฒนาแอพพลิเคชั่น NSRU ของมหาวิทยาลัยฯ การประชุมการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมสำคัญหลายเรื่อง อาทิ สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม 4 สภา การทำ MOU ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม.2557 การกำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.2557 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557-25559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รายงานประจำปี 2556 รายงานการศึกษาตนเอง ประจำปี งปม.2556 การจัดทำสารสนเทศผลการบริหารงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ รายงานข้อมูลสารสนเทศ ระบบ NSRU-MIS และ NSRU-QA การจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561 การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การพิจารณาแบบการประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และการพิจารณาโครงการ Google to Education

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:09 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23