Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ "บัญชีครัวเรือน" น.ศ.วิทยาการจัดการ มร.นว. ชนะเลิศ

วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:06 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

    เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ และอาจารย์มัทธนา นาคยา นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการส่งโครงการ "บัญชีครัวเรือน" เข้าร่วมการประกวด ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการเรียนบัญชีไปอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน นำเสนอโดยการแสดงละครให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ชมและพิจารณา จนส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในขณะที่รางวัลรองชนะเลิศเป็นของม.ราชภัฏลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบรางวัลโดย ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ และอาจารย์มัทธนา นาคยา นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมโครงการอบรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ด้านกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีการประกวดเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการส่งโครงการ "บัญชีครัวเรือน" เข้าร่วมการประกวด ซึ่งเป็นการนำความรู้จากการเรียนบัญชีไปอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน นำเสนอโดยการแสดงละครให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานได้ชมและพิจารณา จนส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในขณะที่รางวัลรองชนะเลิศเป็นของม.ราชภัฏลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของม.ราชภัฏเชียงใหม่ มอบรางวัลโดย ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:06 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23