Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2557

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:55 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การเปลี่ยนแปลกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและดำเนินการต่อไป และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหารและวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีวาระการประชุม อาทิ การเปลี่ยนแปลกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) การขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2557) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและดำเนินการต่อไป และการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหารและวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:55 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23