Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง”

วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:49 น.
หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

    วันที่ 7-8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย อาจารย์ชยภรณ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และรศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในนามของจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมโดยศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และเยาวชนแกนนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการสนับสนุนขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทั้งการสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการตนเองและชุมชนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงร่วมพัฒนาให้เกิดนโยบายท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในการ จัดการปัญหาของเด็กและเยาวชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพ พัฒนากลไก พัฒนาข้อมูล พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการกองทุน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่สนับสนุน “การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ให้นำไปสู่การจัดการตนเอง ด้านการอนุรักษ์ สร้างจิตสาธารณะ สร้างการสืบสาน และสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ อันส่งผลให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยง การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดแนวคิดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เพื่อความมั่งคงในชีวิตที่ทำให้เกิดการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างปณิธาน เครือข่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี คำประกาศเจตจำนงและปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนเครือข่าย “พลังพลเมืองเยาวชน ร่วมสร้างวิถีความดี ตลอดจนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาจารย์ชยภรณ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 80 แห่งทั่วประเทศ ลงนามในบันทึกข้อตกลง
วันที่ 7-8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย อาจารย์ชยภรณ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดการความรู้ และพัฒนาแนวทางสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และรศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในนามของจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการจัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมโดยศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการ และเยาวชนแกนนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในการสนับสนุนขบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทั้งการสนับสนุนวิชาการ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการตนเองและชุมชนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงร่วมพัฒนาให้เกิดนโยบายท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ในการ จัดการปัญหาของเด็กและเยาวชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้แนวทางการพัฒนาศักยภาพ พัฒนากลไก พัฒนาข้อมูล พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดการกองทุน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่สนับสนุน “การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง” ให้นำไปสู่การจัดการตนเอง ด้านการอนุรักษ์ สร้างจิตสาธารณะ สร้างการสืบสาน และสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ อันส่งผลให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยง การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดแนวคิดการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเพิ่มทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เพื่อความมั่งคงในชีวิตที่ทำให้เกิดการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างปณิธาน เครือข่ายพลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถีความดี คำประกาศเจตจำนงและปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สนับสนุนเครือข่าย “พลังพลเมืองเยาวชน ร่วมสร้างวิถีความดี ตลอดจนการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาจารย์ชยภรณ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 80 แห่งทั่วประเทศ ลงนามในบันทึกข้อตกลง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:49 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23