Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์"

วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:39 น.
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    วันที่ 1 พ.ค. 57 ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วันที่ 1 พ.ค. 57 ทัพนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพ รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 "อ่างแก้วเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยสถาบันอุดมศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:39 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23