Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว.มอบทุนการศึกษา 50 ทุน

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:08 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 28 มีนาคม 2557 13.30 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธานคณะกรรมการฯ ให้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายวิทยา ศุภศิลป์ นางสุนันท์ ภัสสร นางศรินทิพย์ งามนิล นายพรชัย ดีสวัธน์ศรีเพชร นายสมเดช ตั้งจิตต์ถาวรกุล อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม (ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) นายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานบัญชีเงินฝากประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ การพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีการรับฟังแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี โดยให้ข้อเสนอแนะว่าให้จัดทำโครงการเสนอความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำเสนอโครงการที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน อาทิ โครงการจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โครงการจัดทำฐานและเสาธงชาติ และโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อมูลไปศึกษาและพิจารณา และจะมีการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป
วันที่ 28 มีนาคม 2557 13.30 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีนายอดุลย์ ศรีประทักษ์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธานคณะกรรมการฯ ให้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ นายวิทยา ศุภศิลป์ นางสุนันท์ ภัสสร นางศรินทิพย์ งามนิล นายพรชัย ดีสวัธน์ศรีเพชร นายสมเดช ตั้งจิตต์ถาวรกุล อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม (ประชุมแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) นายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา พร้อมรองนายกองค์การบริหารนักศึกษา และอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานบัญชีเงินฝากประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ การพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการได้มีการรับฟังแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี โดยให้ข้อเสนอแนะว่าให้จัดทำโครงการเสนอความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยอาจารย์ประสพ ยลสิริธัม ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำเสนอโครงการที่ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน อาทิ โครงการจัดทำป้ายมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โครงการจัดทำฐานและเสาธงชาติ และโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อมูลไปศึกษาและพิจารณา และจะมีการลงมติในการประชุมครั้งต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:08 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23