Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:23 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

    วันที่ 17 ก.ค 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัด ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (จังหวัดนครสวรรค์) ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ (อาจารย์ผู้ควบคุมงาน) โดย ได้รับเกียรติจาก นาย บรรลือ สง่าจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ผู้มีรายได้น้อย ตามทีคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลโดยนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัด ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง  จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูล และ อาจารย์ผู้ควบคุม โดยรับสมัครนักศึกษา จำนวน 1224 คน อาจารย์ 40 คน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 – 5 ไม่พ้นสภาพการศึกษา ณ ห้อง ประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
วันที่ 17 ก.ค 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัด ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (จังหวัดนครสวรรค์) ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ (อาจารย์ผู้ควบคุมงาน) โดย ได้รับเกียรติจาก นาย บรรลือ สง่าจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานโครงการสำรวจ ผู้มีรายได้น้อย ตามทีคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลโดยนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัด ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง  จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูล และ อาจารย์ผู้ควบคุม โดยรับสมัครนักศึกษา จำนวน 1224 คน อาจารย์ 40 คน โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 – 5 ไม่พ้นสภาพการศึกษา ณ ห้อง ประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:23 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23