Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ส่งมอบอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา มร.นว.ย่านมัทรี

วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 15:20 น.

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ได้มีการประชุมนัดส่งมอบอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี เป็นประธานการรับมอบอาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ ผศ.ธาตรี จีราพันธ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ๓ ท่าน คือ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา , รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ , ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี , อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม พร้อมคณะกรรมการควบคุมงาน คือ ผศ.วิทยา เริงโกสุม ประธานผู้ควบคุมงาน , นายมงคล แพทองคำ, ผศ.ศรวณะ แสงสุข ,อ.ชญานันท์ ไม้ทองดี ,นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ และเจ้าหน้าที่บริษัท นายสืบสกุล สุวรรณขจร, นายสัญชัย พัฒนะ ได้สรุปการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร โดยอธิการบดีได้เน้นย้ำการใช้อาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการดูแลอาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอบคุณในความอนุเคราะห์การเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร ของบริษัทฯ ส่วนช่วงบ่าย..บริษัทฯได้จัดพนักงานเพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ระบบต่างๆ กับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ในการเตรียมความพร้อมใช้ของระบบต่างๆ ของอาคาร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ได้มีการประชุมนัดส่งมอบอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี เป็นประธานการรับมอบอาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาทิ ผศ.ธาตรี จีราพันธ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ๓ ท่าน คือ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา , รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ , ผศ.สุเทพ ไม้ทองดี , อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม พร้อมคณะกรรมการควบคุมงาน คือ ผศ.วิทยา เริงโกสุม ประธานผู้ควบคุมงาน , นายมงคล แพทองคำ, ผศ.ศรวณะ แสงสุข ,อ.ชญานันท์ ไม้ทองดี ,นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ และเจ้าหน้าที่บริษัท นายสืบสกุล สุวรรณขจร, นายสัญชัย พัฒนะ ได้สรุปการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร โดยอธิการบดีได้เน้นย้ำการใช้อาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมบุคลากรสำหรับการดูแลอาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ขอบคุณในความอนุเคราะห์การเพิ่มเติมการก่อสร้างอาคาร ของบริษัทฯ ส่วนช่วงบ่าย..บริษัทฯได้จัดพนักงานเพื่อถ่ายทอดการเรียนรู้ระบบต่างๆ กับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ในการเตรียมความพร้อมใช้ของระบบต่างๆ ของอาคาร

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 เวลา 15:20 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23