Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

น.ศ.เอกสังคม ครุศาสตร์ จัดสัมมนา "ก้าวแรก..ของข้าราชการครู"

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:04 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนา “ก้าวแรก...ของข้าราชการครู” ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู” โดย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู” ในช่วงบ่ายเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จริง” โดยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ โครงการสัมมนา “ก้าวแรก...ของข้าราชการครู” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาและเป็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตของตนเองได้
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสัมมนา “ก้าวแรก...ของข้าราชการครู” ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู” โดย ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู” ในช่วงบ่ายเสวนาเรื่อง “ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จริง” โดยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ โครงการสัมมนา “ก้าวแรก...ของข้าราชการครู” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของนักศึกษาและเป็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตของตนเองได้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:04 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23