Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมหรือรือความร่วมมือการวิจัย คณะเกษตรฯ มน. กับราชภัฏ นว.

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:57 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 24 มีนาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือการร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมมือด้านการวิจัย โดยผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางในการร่วมมือการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงจะเป็นประโยขน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ (MOU) ซึ่งจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้
วันที่ 24 มีนาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือการร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการร่วมมือด้านการวิจัย โดยผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลและแนวทางในการร่วมมือการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงจะเป็นประโยขน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือ (MOU) ซึ่งจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:57 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23